301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
26 Mayıs 2021 - Çarşamba 17:23
 
YOZGAT İLİ BOĞAZLIYAN İLÇESİ YENİPAZAR KARAKOL KOMUTANLIĞINA 16000 LT'LİK AKARYAKIT TANKI VE AKARYAKIT POMPASI ALIMI VE KURULUMU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT İLİ BOĞAZLIYAN İLÇESİ YENİPAZAR KARAKOL KOMUTANLIĞINA 16000 LT'LİK AKARYAKIT TANKI VE AKARYAKIT POMPASI ALIMI VE KURULUMU  İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

YOZGAT İLİ BOĞAZLIYAN İLÇESİ YENİPAZAR KARAKOL KOMUTANLIĞINA 16000 LT'LİK AKARYAKIT TANKI VE AKARYAKIT POMPASI ALIMI VE KURULUMU

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Yenipazar Karakol Komutanlığına 16000 Lt'lik Akaryakıt Tankı ve Akaryakıt Pompası Alımı ve Kurulumu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/264365

1-İdarenin

a) Adresi : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası : 3542121042 - 3542176199

c) Elektronik Posta Adresi : ahmetcetinkaya@jgnk.tsk

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet16000 Lt'lik Akaryakıt Tankı ve 1 adet Akaryakıt Pompası Alımı ve Kurulumu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Yenipazar Jandarma Karakol Komutanlığı

c) Teslim tarihi : Yozgat İl Jandarma Komutanlığının talimatları doğrultusunda ihale konu iş ifa edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT

b) Tarihi ve saati : 16.06.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                                                                               (İ-1379425)

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, İLİ, BOĞAZLIYAN, İLÇESİ, YENİPAZAR, KARAKOL, KOMUTANLIĞINA, 16000, LT'LİK, AKARYAKIT, TANKI, VE, AKARYAKIT, POMPASI, ALIMI, VE, KURULUMU, , İL, JANDARMA, KOMUTANLIĞI(YOZGAT), İÇİŞLERİ, BAKANLIĞI, JANDARMA, GENEL, KOMUTANLIĞI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort