301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
26 Mayıs 2021 - Çarşamba 17:22
 
YOZGAT İLİ AYDINCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT İLİ AYDINCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ  İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

YOZGAT İLİ AYDINCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Yozgat İli Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Kalorifer Kazanı Değişimi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :   2021/263909

1-İdarenin

a) Adresi                                             : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100

b) Telefon ve faks numarası       : 3542121042 - 3542176199

c) Elektronik Posta Adresi           : ahmetcetinkaya@jgnk.tsk

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Kalorifer Kazan değişimi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yozgat İli Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT

b) Tarihi ve saati : 10.06.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

 

 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; (C) Sıhhi Tesisat Ve Mekanik Tesisat İşleri II. Grup: Isıtma-Soğutma, Havalandırma Ve İklimleme Tesisatı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

                                                                                                                                                                                               (İ-1379396)

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, İLİ, AYDINCIK, İLÇE, JANDARMA, KOMUTANLIĞI, HİZMET, BİNASI, KALORİFER, KAZANI, DEĞİŞİMİ, YAPIM, İŞİ, , İL, JANDARMA, KOMUTANLIĞI(YOZGAT), İÇİŞLERİ, BAKANLIĞI, JANDARMA, GENEL, KOMUTANLIĞI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort