301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
04 Haziran 2021 - Cuma 16:55
 
YOZGAT ÇALATLI YABAN HAYVANI ÜRETİM İSTASYONU MAKİNE - TEÇHİZAT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT ÇALATLI YABAN HAYVANI ÜRETİM İSTASYONU MAKİNE - TEÇHİZAT  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT ÇALATLI YABAN HAYVANI ÜRETİM İSTASYONU MAKİNE - TEÇHİZAT

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Makine - Teçhizat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/309547

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

DEVELIK MAHALLESI ÇAMLIK CADDESI 70 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542174610 - 3542121897

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Makine - Teçhizat

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kuluçka Gelişim Makinesi (En Az 4500 Kapasiteli) 1 adet Kuluçka Çıkım Makinesi (En Az 4500 Kapasiteli) 1 adet Yumurta Saklama Kabini (En Az 4500 Kapasiteli) 1 adet Civciv Büyütme Kafesi (5 Katlı) 15 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslimat yapılır.

d) İşe başlama tarihi

:

10 takvim günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.06.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

CE belgesine sahip olmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                                                                               (İ-1385860)

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, ÇALATLI, YABAN, HAYVANI, ÜRETİM, İSTASYONU, MAKİNE, -, TEÇHİZAT, , TARIM, VE, ORMAN, BAKANLIĞI, 9., BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ, YOZGAT, ŞUBE, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort