301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
24 Mart 2021 - Çarşamba 16:47
 
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR  YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 Aylık 8 Kısım Cihazların Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/161508

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 Aylık 8 kısım cihazların periyodik bakım ve onarım hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Aydıncık Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Çandır Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Çekerek Devlet Hastanesi, Kadışehri Devlet Hastanesi, Saraykent Devlet Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Şefaatli Devlet Hastanesi, Yenifakılı Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü Binası, HalkSağlığı Lab., Sağlıklı Hayat Merkezi(eski Sağlık Müd.Binası), TRSM-Filyasyon(Eski ADSM Binası), 112 ASHİ Merkezi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

16.04.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 

1) İstekli firmanın teklif ettiği kısımlarda  cihazlara ait  belirtilen markalardan en az birine ait yetki belgesine sahip olmalıdır.ve teklif dosyasında sunmalıdır.

2) İstekli, TSE 'ye göre ölçü aletlerinin güncel kalibrasyon belgelerini  teklif dosyasında sunmalıdır.

3) Bakım - Onarım işlemini gerçekleştirecek olan personeller igili cihazların periyodik bakım/onarım işlerinin yerine getirilmesi üzerine eğitim almış ve sertifikalı personel olmalıdır ve bunu belgeyle kanıtlamalıdır. Yüklenici çalıştıracağı teknik personelin en az 3(üç) yıl tecrübeli olduğunu beyan eden belgeyi ve  En az 2(iki) kişi bu şartları sağlamalıdır.ve teklif dosyasında sunmalıdır.

4) 6. kısım:Klima Santralleri ve Merkezi Otomasyon sistemleri için  Hizmet Sunucu Türk Standartları Enstitüsü'nün vermiş olduğu TSE Hizmet Yeri Yeterlilik  belgesine sahip olmalı ve (TS12850 veya TS 12817) Kapsamında olmalıdır ve  teklif dosyasında sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde yapılmış her türlü  cihaz(tıbbi cihaz hariç) bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                                                                               (İ-1340699)

Kaynak: Editör:
Etiketler: BAKIM, VE, ONARIM, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , YOZGAT, İL, SAĞLIK, MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort