301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
18 Mart 2021 - Perşembe 17:32
 
AKARYAKIT ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT
RESMİ İLAN Haberi
AKARYAKIT ALIMI  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT

AKARYAKIT ALIMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT


AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/149637

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Asagi Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542122741 - 3542121064

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKARYAKIT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

20.000 Lt. Motorin (Diğer) Euro Dizel 2.000 L.t Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akaryakıt alımı yüklenici firmanın akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarının ihtiyacı kadar sözleşme süresi bitimine kadar verilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde işe başlanır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.03.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu-YOZGAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Motorin ve Benzin mal kalemi için teklif verecek isteklilerin aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir

A) Akaryakıt istasyonunun Yozgat Belediye sınırları içerisinde olduğuna dair belge.

B) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu bayisi ise teklif sahibi bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi.

C) İstekliye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonun Bayilik Lisans Belgesi.

D) İstekli Akaryakıt pazarlama Bayi ise;5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümleri Çerçevesinde alınmış Bayii Lisansının verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

                                                                                                                                                                                               (İ-1334325)

Kaynak: Editör:
Etiketler: AKARYAKIT, ALIMI, , TARIM, VE, ORMAN, BAKANLIĞI, İL, MÜDÜRLÜĞÜ-YOZGAT,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort