301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
08 Mart 2021 - Pazartesi 17:41
 
2021 YILI DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
2021 YILI DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI  D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/128985

 

1-İdarenin

a) Adı

:

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Erdoğan Akdağ Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:343 MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542125533 - 3542121200

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

2021 YILI DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Adet 4+1 Kişilik 4x4 Çift Kabinli Pick- UP 1 Adet 4+1 Kişilik Binek Araç 1 Adet 4+1 Kişilik Panelvan aracın şoförlü olarak kiralanması işidir.
Ayr
ıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yozgat Dsi 123. Şube Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2021, işin bitiş tarihi 30.04.2022

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.03.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 123. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye katılacak olan istekliler; İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;

İstekli, kendi adına kayıtlı olan, yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapabileceğini gösteren K türü ve/veya muadil yetki belgesinin,

 “Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi” bilgilerini kapsayacak şekilde “Yeterlik Bilgileri Tablosu” ‘nda beyan edilecektir. Bahse konu belgeler 36. Madde gereğince 7.9 maddesine uygun olarak idareye sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin 25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekli teknik şartname ekinde verilen “EK-4: İsteklinin Teklif Ettiği Araçlara Ait Özellikler Tablosu”nu teknik şartname hükümlerine uygun olarak dolduracak, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.  Ayrıca, “EK-4: İsteklinin Teklif Ettiği Araçlara Ait Özellikler Tablosu” detaylı olarak “Yeterlik Bilgileri Tablosu” ‘nun “İhale Bazında Diğer Belgeler” satırına işlenecektir. Bahse konu belgeler 36. Madde gereğince 7.9 maddesine uygun olarak idareye sunulacaktır. Teklifi kapsamında olmayan yada hatalı/eksik olarak sunulan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; personel taşımacılığı veya taşıt kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 61 (AltmışBir) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                                                                                                                                               (İ-1327234)

Kaynak: Editör:
Etiketler: 2021, YILI, DSİ, 123, ŞUBE, MÜDÜRLÜĞÜ, ŞOFÖRLÜ, TAŞIT, KİRALAMA, HİZMETİ, ALIMI, , D.S.İ, -12.BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ, 123., ŞUBE, MÜDÜRLÜĞÜ-, YOZGAT, DİĞER, ÖZEL, BÜTÇELİ, KURULUŞLAR, DEVLET, SU, İŞLERİ, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort