301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
18 Eylül 2019 - Çarşamba 16:56
 
YOZGAT İLİ SEKİLİ-SORGUN YOL KENARI AĞAÇLANDIRMASI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT İLİ SEKİLİ-SORGUN YOL KENARI AĞAÇLANDIRMASI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT İLİ SEKİLİ-SORGUN YOL KENARI AĞAÇLANDIRMASI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat ili Sekili-Sorgun yol kenarı ağaçlandırması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2019/448745

1-İdarenin

a) Adı: ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No : 163 38090 KOCASINANIKAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası: 3522221104-2222923 - 3522323800

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https/ekap.kik.gov.tMEKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Yozgat ili Sekili-Sorgun yol kenarı ağaçlandırması

b) Niteliği, türü ve miktarı : 49 Bin Adet Fidan Çukur Açılması. 6 Km Buror Teras. 5 Km Galvinizli Kafes tel çit yapımı, 1000 Adet işçi çukuru yapılması 57 Bin Adet fidan dağıtımı ve dikim işi. KISMI ZAMANLI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat ili Orman İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5gün içinde işe

başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.10.2019 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi salonu

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

Tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat bilgileri.

 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

e belirlenen teklif mektubu. e belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Makine ve/veya iş gücü ile yapılan, (Ağaçlandırma, Tabii tensil çalışmaları, Erozyon kontrolü, işleri, Toprak muhafaza işleri, Fidan üretimi ve Etüt proje işleri) ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 903'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, İLİ, SEKİLİ-SORGUN, YOL, KENARI, AĞAÇLANDIRMASI, ORMAN, BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ, DİĞER, ÖZEL, BÜTÇELİ, KURULUŞLAR, ORMAN, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort