Haber Detayı
18 Şubat 2020 - Salı 17:47
 
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT 255 ARACA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK SİGORTASI ) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT 255 ARACA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK SİGORTASI ) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ              YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT 255 ARACA ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ( TRAFİK SİGORTASI ) SİGORTALARININ YAPTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ

                          YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yozgat İl Özel İdaresine ait 255 Araca Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik Sigortası ) Sigortalarının Yaptırılması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/88144

1-İdarenin

a) Adresi

:

ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI No:12 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542121048 - 3542121257

c) Elektronik Posta Adresi

:

ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yozgat İl Özel İdaresine ait 255 Araca Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik Sigortası ) Sigortaları yaptırılacak olup işin süresi 01.04.2020-16.03.2021 tarihleri arasını kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sigorta poliçeleri yüklenici tarafından düzenlendikten sonra Yozgat İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 16.03.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

12.03.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin sigorta kuruluşu veya yetkili sigorta acentesi olduğunu gösterir belge veya belgeler teklif kapsamında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, İL, ÖZEL, İDARESİNE, AİT, 255, ARACA, ZORUNLU, MALİ, SORUMLULUK, (, TRAFİK, SİGORTASI, ), SİGORTALARININ, YAPTIRILMASI, HİZMET, ALIM, İŞİ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , YOZGAT, İL, ÖZEL, İDARESİ, GENEL, SEKRETERLİĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort