301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
12 Aralık 2019 - Perşembe 17:12
 
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ  YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ


YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akaryakıt Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/664589

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI No:12 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542121048 - 3542121257

c) Elektronik Posta Adresi

:

ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 12.000 Litre Motorin(diğer) Akaryakıt Mal Alım İşi yapılacak olup işin süresi 365 takvim günüdür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yüklenicinin akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarına ihtiyaç kadar teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Motorin ve Kurşunsuz Benzin 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arasında alıma konu olan akaryakıt ürünlerinin yüklenici akaryakıt istasyonu pompa başında idare araçlarına ihtiyaç kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

23.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekliler; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde alınmış `Bayii Lisans` belgesi teklif kapsamında sunulacaktır.

2) İstekliler İdarenin bulunduğu belediye sınırları içerisinde faaliyetini sürdürdüğünü belediye sınırları dışında ise Yozgat il merkezine olan KM uzaklığını resmi olarak belgelendirerek söz konusu belgeyi teklif kapsamında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, İL, MİLLİ, EĞİTİM, MÜDÜRLÜĞÜ, AKARYAKIT, MAL, ALIM, İŞİ, , YOZGAT, İL, ÖZEL, İDARESİ, GENEL, SEKRETERLİĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort