301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
08 Nisan 2019 - Pazartesi 18:05
 
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR  YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/165279

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi

:

merkezisatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, YOZGAT ADSM, SORGUN DEVLET HASTANESİ, YERKÖY DEVLET HASTANESİ, ŞEFAATLİ ŞEHİT OSMAN BELKAYA DEVLET HASTANESİ, SARIKAYA DEVLET HASTANESİ, AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ, BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ, SARAYKENT ŞEHİT BEYTULLAH YEŞİLAY DEVLET HASTANESİ, ÇAYIRALAN DEVLET HASTANESİ, ÇEKEREK DEVLET HASTANESİ, ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ, KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ, YENİ FAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak sipariş tebliğinden itibaren Malzemeler sağlık tesisinin ihtiyaç ve/veya stok durumuna göre peyder pey teslim edilecektir. Bu teslimat, Sağlık tesisinin Sarf Malzemelerinin miktarını belirten yazılı siparişine(siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir, gerektiğinde elden veya posta yoluyla yapılacaktır) müteakip 10 (on) iş günü içerinde gerçekleştirilecektir.Sözleşme süresi içerinde 20 ye kadar mal/iş artışının söz konusu olduğu takdirde,mal miktarını belirten yazılı siparişe (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir, gerektiğinde elden veya posta yoluyla yapılacaktır) müteakip yüklenici aynı şekilde 10 (on) iş günü içerisinde istenilen malzemeleri teslim etmek zorundadır.Teslimatlar kesinlikle mesai saatleri içerisinde (08:00 -16:30 arasında) yapılacaktır.Bu saatlerin dışında teslimat kabul edilmeyecek olup,bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

30.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)Temizlik  malzemelerinin numune listesinde belirtilen  miktarda numune ihale öncesinde satınalma birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde ilgili firma adı- ihale kısım ve kalem numarası yazılı olacak şekilde iki suret liste hazırlanarak imza karşılığı sayılarak ilgili personele teslim edilecektir. İhalede birinci avantajlı olan numuneler iade edilmeyecek diğer isteklilerin kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde talep edilmesi halinde iade edilecektir. talep edilmeyen numuneler sağlık tesisine hibe edilmiş sayılacaktır. Numune getirmeyen/eksik getiren veya getirmiş olduğu numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) Yerli Malı Belgesine sahip olan istekliler, yerli malı fiyat avantajından yararlanmak için sunulacak olan Yerli Malı belgesinin hangi kaleme ait olduğunu belgenin üzerinde işaretleyecektir. Hangi kaleme ait olduğu belirtilmeyen yerli malı belgeleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: TEMİZLİK, MALZEMESİ, SATIN, ALINACAKTIR, , YOZGAT, İL, SAĞLIK, MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort