301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
03 Ekim 2019 - Perşembe 16:34
 
ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR  D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAK-ONAR 2 PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER–Esenli ve Taşlık Sulamaları Ön Yüklemeli Sayaç Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/454084

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

3523362850 - 3523362857

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi12@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1270 ad. (700 ad. 65' lik, 441 ad. 100'lük Ön Yüklemeli ve 129 ad. 100' lük Entegre Ön Yüklemeli) Sayacın Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yozgat İli, Esenli ve Taşlık Sulamaları

c) Teslim tarihi

:

2019 yılı sonuna kadar malın teslimi yapılacak olup, Sulama Sezonu başlangıcına kadar (Mayıs-2020) Test ve Kabul işlemleri tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Misafirhane Üst Salonu-KAYSERİ

b) Tarihi ve saati

:

30.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İhale Tarihi itibarı ile son 2 (İki) yıla ait Ön Yüklemeli Sayaç Satış Faturası ve Sayaçların halen çalıştığına dair ilgili Kurum veya Kuruluştan alınan belge

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 12. Bölge Müdürlüğü İşletme-Bakım Şube Müdürlüğü-KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: ÖN, YÜKLEMELİ, SAYAÇ, MALZEMESİ, SATIN, ALINACAKTIR, , D.S.İ, -12.BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ-, KAYSERİ, DİĞER, ÖZEL, BÜTÇELİ, KURULUŞLAR, DEVLET, SU, İŞLERİ, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort