301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
15 Kasım 2018 - Perşembe 17:22
 
MOTORİN (DİĞER) ALIMI YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
67
RESMİ İLAN Haberi
MOTORİN (DİĞER) ALIMI  YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MOTORİN (DİĞER) ALIMI

YOZGAT KAPALI E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MOTORİN (DİĞER) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/582595

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Entegre Cadde No:14 Yozgat -Merkez 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542125821 - 3542174542

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat.etcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

35.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu araçları ve Kurum Jeneratörü

c) Teslim tarihi

:

01/01/2019 Tarihinden başlayarak 31/12/2019 tarihine kadar Kurumun araçlarına ve jeneratörüne ihtiyaçları doğrultusunda peyderpeyi teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu M. Hulusi Efendi Mh Entegre Cadde No:14 Yozgat 4

b) Tarihi ve saati

:

04.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli dagiticı ise: Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansını", İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayiii ise: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kununu hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayii Lisansı" ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesinin" aslını veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÖKÜMÜN BEDELİ YOZGAT MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILDIKTAN SONRA YOZGAT E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU AMBAR BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu M. Hulusi Efendi Mh Entegre Cadde No:14 Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: MOTORİN, (DİĞER), ALIMI, , YOZGAT, KAPALI, E, TİPİ, CEZAEVİ, MÜDÜRLÜĞÜ, ADALET, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort