301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
11 Ekim 2020 - Pazar 16:41
 
KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR  YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

65 Kalem cihaza ait 12 aylık Biyomedikal Metroloji Kalibrasyon Hizmet Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/529593

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

65 Kalem cihaza ait 12 aylık Biyomedikal Metroloji Kalibrasyon Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yozgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Saraykent Devlet Hastanesi, Sarıkaya Devlet Hastanesi, Çekerek Devlet Hastanesi, Şefaatli Devlet Hastanesi, Yerköy Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Çandır İlçe Devlet Hastanesi, Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi, Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi, Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi, İl Ambulans Servisi, Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Evleri, Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi, Boğazlıyan İlçe Sağlık Müd., Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Merkez Tsm, Ketem, Verem Savaş, Halk Sağlığı Laboratuvarı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

20.10.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenici firma teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen hususlara dair “ her maddeye cevap içeren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi “ hazırlayacak ve teklifle dosyasında teslim edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

-Metroloji Hizmeti sunacak firmanın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalı ve ilgili belgenin kapsamında Biyomedikal Cihaz Kalibrasyonu ibaresi yazılı olmalıdır. Bu belge teklif dosyasında teslim edilecektir

-Yüklenici, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşu Yeterliliği İçin Genel Şartları” ve / veya “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartları” standartlarından teklif verdiği süre içinde aktif akreditasyon belgesine sahip olmalıdır. Bu belge teklif dosyasında teslim edilecektir.

-Yüklenici firma bünyesindeki müdür Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 29397 sayılı 25.06.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Cihazların Test,Kontrol Ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelik kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş bir kurumdan  sorumlu müdür eğitimi almış ve yetkilendirilmiş olmalıdır. Sorumlu müdür belgesi ve diploması teklif dosyasında teslim edilecektir.

-Yüklenici firma ölçüm işlemlerini gerçekleştirecek teknik personelin firmada çalıştığını gösterir SGK hizmet dökümü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 29397 sayılı 25.06.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Cihazların Test,Kontrol Ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmeliğinin Ek-2 de belirtilen yetki gruplarına uygun olacak şekilde üniversite diplomaları, sorumlu müdür ve TİTCK tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden alınmış eğitim sonucu düzenlenmiş yetki bazındaki uzman çalışma belgeleri ayrıca varsa tıbbi cihazların kalibrasyon eğitim belgeleri/sertifikaları teklif dosyasında teslim edilecektir

-Biyogüvenlik kabinleri validasyonu için uygulanacak Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS EN 12469:2004 ve ISO 14644-7:2004 standartlarına uygun olarak,-Odyometre Cihazı için uygulanacak Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS 9595-1 EN 60645-1 standartlarına uygun olarak ,-ABR Cihazı için uygulanacak Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS 9595-1 EN 60645-1 standartlarına uygun olarak ,-Timponometre cihazı uygulanacak Çalışma ve Performans Doğrulama Testleri TS   9595-1 EN 60645-1 standartlarına uygun olarak teknik şartnamede belirtilen Doğrulama Testlerinin alt envanterlerinin  ölçümleri yapılacak veya  yaptırılacaktır. Bu standartlara uygunluk belgelerini teklif dosyasında teslim edecektir.

-Yüklenici firma kullanılacak referans donanımın isim/marka/ model/ seri no/ ve gelecek kalibrasyon tarihi bazında envanter bilgisini içeren listeyi imza ve kaşeli olarak teklif dosyasında teslim edecektir

-Yüklenici, test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinde kullandığı referans cihazlarının kalibrasyon işlemlerini, izlenebilirlik zinciri içinde ülkedeki referans ölçüm standartlarına veya uluslararası ölçüm standartlarına uygunluğu sağlanacak şekilde, üreticisi tarafından aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir kez yaptırmalı ve buna ilişkin kalibrasyon belgeleri teklif dosyasında teslim etmelidir.

-Yüklenici firma Metroloji Faaliyetlerini Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzuna (2016 Revizyon) uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.Kılavuzda yeşil olarak belirtilen hizmet standartları biyomedikal tür bazında sağlanacak olup, kırmızı ile belirtilen biyomedikal türlerde uygulanacak standart ve parametreler ulusal veya uluslar arası prosedürlere uygun olarak yüklenici firma tarafından belirlenecektir.Yeşil renkle belirtilen standartlarda yüklenici tarafından sağlanamayacak olan varsa gerekçeleri ile birlikte teklif dosyasında imza ve kaşeli olarak beyan edilecektir.

 

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış olan Kalibrasyon Hizmetleri Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: KALİBRASYON, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , YOZGAT, İL, SAĞLIK, MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort