301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
22 Ocak 2020 - Çarşamba 17:29
 
İLAÇ SATIN ALINACAKTIR ŞEHİR HASTANESİ-YOZGAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
İLAÇ SATIN ALINACAKTIR  ŞEHİR HASTANESİ-YOZGAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİR HASTANESİ-YOZGAT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

54 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/25503

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Erdoğan Akdağ Mah Viyana Cad. 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

03542190010 - 3545020306

c) Elektronik Posta Adresi

:

yshsatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

54 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yozgat Şehir Hastanesi eczane/ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşin süresi, sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır. Yozgat Şehir Hastanesi tarafından yazılı siparişlerin posta veya faks yoluyla yüklenici firmaya ulaşmasına müteakip yerli ilaçlarda 10 (on) gün, ithal ilaçlarda 20 (Yirmi) gün içerisinde sipariş verilen malzemeler Yozgat Şehir Hastanesi eczane/depolarına teslim edilecektir. İhale listesindeki her bir kısım/kısımların teslimi için,Sözleşme süresince ihtiyaç listesinde belirtilen hastane idaresince ihtiyaç miktarları doğrultusunda taleplerine göre peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir. Yüklenici, sözleşme süresince hastanenin ihtiyaç durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca hastane tarafından yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre mal teslimi yapacaktır. Faks ile yapılan taleplerde, aksaklıklara sebebiyet vermemek için, hastane idaresince yapılan teyit sonucu firmalar kendilerine sipariş yazısı geldiğine dair Yozgat Şehir hastanesine faks ile bildirimde bulunacaklardır(Yüklenicinin faksın ulaştığına dair bildirim yapmaması faksın ulaşmadığı anlamına gelmez. Bu konuda idarenin elindeki faksın ulaştığına dair faks teyitleri geçerli sayılacaktır). öngörülmeyen durumlar olması halinde ilaç ambarı/eczane sorumlusu, teslimat programında değişiklik yapabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yozgat Şehir Hastanesi Viyana Cad. Erdoğan Akdağ Mah. YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

13.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Teklif edilen ilaç  T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır. TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB /ÜTS  sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.

2-İsteklilerin İmalatçı veya ithalatçı firma olmaları durumunda, imalatçı veya ithalatçı firma olduğunu gösteren belgelerin aslı, noter tasdikli suretini veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklifleri kapsamında sunacaklardır.

3-İstekli imalatçı veya ithalatçı değilse adına düzenlenmiş ecza deposu olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında  sunacaktır

4-Barkod numaraları teklif  mektupları veya ekinde yazılı olarak teklif dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şehir Hastanesi İhale Birimi Viyana Cad. Erdoğan Akdağ Mah. YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAÇ, SATIN, ALINACAKTIR, , ŞEHİR, HASTANESİ-YOZGAT, SAĞLIK, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort