301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
01 Aralık 2020 - Salı 17:01
 
DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ KARAHALLI SULAMASI ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ ALIMI İŞİ D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ KARAHALLI SULAMASI ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ ALIMI İŞİ  D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 123 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT İLİ KARAHALLI SULAMASI ÖN YÜKLEMELİ SAYAÇ ALIMI İŞİ

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

DSİ 123 Şube Müdürlüğü Yozgat İli Karahallı Sulaması Ön Yüklemeli Sayaç Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/662384

 

1-İdarenin

a) Adı

:

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Erdoğan Akdağ Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:343 MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542125533 - 3542121200

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DSİ 123 Şube Müdürlüğü Yozgat İli Karahallı Sulaması Ön Yüklemeli Sayaç Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

63 Adet Ön Ödemeli, Elektronik Kartlı, Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacı ve 63 Adet muhafaza kutusu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Karahallı Sulaması

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip teslima ve montajlar 10 gün içerisi


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.12.2020 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 123. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1) İhale konusu mala ilişkin TSE' den veya Uluslararası akreditasyon kurumlarından alınmış TS EN 14154/A2 standardına uygunluk belgesi,

2) Teklif edilen sayacın gövdesinde kullanılan boyanın zararlı olmadığına dair T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan veya Uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış sağlığa zararlı olmadığına dair belge ,

3) TSE ya da uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış, TS ISO 16399 ya da TS EN |4268 + AC standartlarına uygunluğunu gösterir belge


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 61 (AltmışBir) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: DSİ, 123, ŞUBE, MÜDÜRLÜĞÜ, YOZGAT, İLİ, KARAHALLI, SULAMASI, ÖN, YÜKLEMELİ, SAYAÇ, ALIMI, İŞİ, , D.S.İ, -12.BÖLGE, MÜDÜRLÜĞÜ-, KAYSERİ, DİĞER, ÖZEL, BÜTÇELİ, KURULUŞLAR, DEVLET, SU, İŞLERİ, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort