301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
27 Mart 2018 - Salı 10:46
 
BASILI MATBAA ÜRÜNLERİ
RESMİ İLAN Haberi
BASILI MATBAA ÜRÜNLERİ

BASILI MATBAA ÜRÜNLERİ

ŞEHİR HASTANESİ - YOZGAT SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Basılı Matbaa Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2018/143788

I-İdarenin

 1. Adresi           : Erdoğan Akdağ Mah Viyana Cad. 66100 YOZGAT MERICEZ/YOZGAT
 2. Telefon ve faks numarası                       : 03542190010 - 3545020306
 3. Elektronik Posta Adresi                        : yshsatinaIma@liotmail.coni

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 1. İhale              konusu malın
 1. Niteliği, türü ve miktarı  : 14 Kalem Basılı Matbaa Malzemesi Ahrnı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri  : Yozgat Şehir Hastanesi Depoları
 2. Teslim tarihi                       : Sözleşmeye müteakip işe başlanacak olup 25 takvim gününde Hastane deposuna teslim edilecektir.
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer                    : Yozgat Şehir Hastanesi İhale Birimi Viyana Cad. Erdoğan Akdağ Mah. YOZGAT
 2. Tarihi ve saati                    : 10.04.2018- 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannâmesi veya imza sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik   açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yeterli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Şehir Hastanesi İhale Birimi Erdoğan Akdağ Mah Viyana Cad. 66100 - YOZGAT adresinden satın alınabilir.

ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Yozgat Şehir Hastanesi Hesabı olan Halk Bankası Yozgat Şubesi TR 110001200978500079000059 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

 1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şehir Hastanesi İhale Birimi Viyana Cad. Erdoğan Akdağ Mah. YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği git»i, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: BASILI, MATBAA, ÜRÜNLERİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort