301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
03 Nisan 2019 - Çarşamba 16:56
 
Bağlantı21 AY SAYFA BAŞI ÇIKTI YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
Bağlantı21 AY SAYFA BAŞI ÇIKTI  YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

21 AY SAYFA BAŞI ÇIKTI

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

21 Ay Sayfa Başı Çıktı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/110191

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542175070-2176633 - 3542176671

c) Elektronik Posta Adresi

:

merkezisatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kısım 2 Kalem 5.470.000 adet Siyah Beyaz, 18.500 Adet Renkli Sayfa Başı Çıktı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞMADENİ D.H. BOĞAZLIYAN D.H. SARIKAYA D.H. ÇAYIRALAN D.H. ÇEKEREK D.H. SARAYKENT D.H. ŞEFAATLİ D.H. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SORGUN D.H. ŞEHİR HASTANESİ YERKÖY D.H. KADIŞEHRİ İLÇE D.H. AYDINCIK İLÇE D.H. ÇANDIR İLÇE D.H. YENİFAKILI D.H. TSM'LER (SARAYKENT-ÇAYIRALAN-ŞEFAATLİ-ÇEKEREK) İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ (BOĞAZLIYAN-AKDAĞMADENİ-YERKÖY-SARIKAYA-SORGUN)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 21(yirmi bir) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. 42/A Merkez YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

22.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. 42/A Merkez Yozgat Satın Alma ve İhale Uygulamaları Birimiadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bağlantı21, AY, SAYFA, BAŞI, ÇIKTI, , YOZGAT, İL, SAĞLIK, MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort