301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
25 Kasım 2019 - Pazartesi 17:47
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR  AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 yılı 12 aylık Araç Kiralama Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/603762

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karatepi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Valilik Binası 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542121047 - 3542125505

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşların 2020 yılı 12 Ay Süreli Şoförlü Araç Kiralama
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1, İş kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 2.İş kısmı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 3. Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 4. Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 5.İş Kısmı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 6.İş Kısmı Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 7.İş Kısmı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti, 8. İş Kısmı Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti ve 9. İş Kısmı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alie,Çalışma ve Sosyal Çalışmalar İl Müdürlüğü-Valilik Hizmet Binası Kat 4 Merkez/YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

17.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alie,Çalışma ve Sosyal Çalışmalar İl Müdürlüğü-Valilik Hizmet Binası Kat 4 Merkez/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Evleri Sitesi-Yozgat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi -Yozgat Akdağmadeni Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Destek Merkezi - Yozgat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Alparslan Türkeş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Esenli Bilal Şahin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Yozgat Toplum Merkezi Müdürlüğü- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: ARAÇ, KİRALAMA, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , AİLE, ÇALIŞMA, VE, SOSYAL, HİZMETLER, İL, MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE,, ÇALIŞMA, VE, SOSYAL, HİZMETLER, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort