Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
23 Temmuz 2018 - Pazartesi 18:09
 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
RESMİ İLAN Haberi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/358738

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Valilik Binası Kat 2 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542806643 - 3542806669

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgatmem@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 adet araç , hizmet alım işi, 162 öğrenci taşıma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1.Hat:K.S.S. Özel Eğitim Okulları-(Merkez İlçe Mahalleleri), 2.Hat:K.S.S. Özel Eğitim Okulları-(Merkez İlçe Mahalleleri), 3.Hat:K.S.S. Özel Eğitim Okulları-(Merkez İlçe Mahalleleri), 4.Hat:K.S.S. Özel Eğitim Okulları-(Merkez İlçe Mahalleleri), 5.Hat:K.S.S. Özel Eğitim Okulları-(Merkez İlçe Mahalleleri), 6.Hat:K.S.S. Özel Eğitim Okulları-(Merkez İlçe Mahalleleri), 7.Hat:Uğur Bektaş Ö.E.U.M-(Merkez İlçe Mahalleleri), 8.Hat:Uğur Bektaş Ö.E.U.M-(Merkez İlçe Mahalleleri), 9.Hat:Uğur Bektaş Ö.E.U.M-(Merkez İlçe Mahalleleri), 10.Hat:Uğur Bektaş Ö.E.U.M-(Dayılı ve Yol Güzergahı, Merkez İlçe Mahalleleri), 11.Hat:K.S.S. ve Uğur Bektaş Ö.E.U.M-(Sorgun ve Yol güzergahı), 12.Hat:Toki Ş.AdemCAnkurtaran İlkokulu-(Merkez İlçe Mahalleleri), 13.Hat:75. Yıl M.Çokdeğerli İlk ve Ortaokulu-(Merkez İlçe Mahalleleri), 14.Hat:Bozok İlk ve Ortaokulu-(Merkez İlçe Mahalleleri), 15.Hat:Çalatlı H.S. Coşkun İlk ve Ortaokulu-(Karacalar-KIzıltepe-Coşkunlar tuğla).

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Valilik Binası 2. Kat YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

16.08.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede,  benzer iş olarak,  kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde,  öğrenci veya personel taşımacılığı ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Bürosu İhale Birimi - Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Valilik Binası 2.Kat YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Bürosu İhale Birimi - Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yeni Valilik Binası 2. Kat YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


…./07/2018

                                                                                                       Yusuf YAZICI

                                                                                                  İl Milli Eğitim Müdürü

Kaynak: Editör:
Etiketler: ARAÇ, KİRALAMA, HİZMETİ, ALINACAKTIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort