301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
16 Aralık 2018 - Pazar 18:36
 
AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN-BENZİN) YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
74
RESMİ İLAN Haberi
AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN-BENZİN)  YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN-BENZİN)

YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI (MOTORİN-BENZİN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/645158

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

ERDOĞAN AKDAĞ MAH AHMET YESEVİ CAD. NO:10 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542122700 - 3542123151

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat@iskur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6000 LT Motorin(Euro Dizel) 2500 LT (95 Oktan) Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt, bayiden, Yozgat Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 5 adet araca teknik şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde belirtilen ihtiyaç nispetinde peyderpey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren sözleşme konusu akaryakıt idarenin ihtiyacı doğrultusunda partiler halinde alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Erdoğan Akdağ Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:10 Merkez/YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

31.12.2018 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini teklifi ile birlikte ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı YOZGAT ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İdari İşler Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü - Erdoğan Akdağ Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:10 Merkez/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: AKARYAKIT, ALIMI, (MOTORİN-BENZİN), , YOZGAT, ÇALIŞMA, VE, İŞ, KURUMU, İL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort