Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
10 Eylül 2019 - Salı 16:18
 
5 KISIM97KALEMARAÇYEDEKPARÇAALIMİŞİİLJANDARMAKOMUTANLIĞI(YOZGAT)İÇİŞLERİ BAKANLIĞIJANDARMAGENELKOMUTANLIĞI
RESMİ İLAN Haberi
5 KISIM97KALEMARAÇYEDEKPARÇAALIMİŞİİLJANDARMAKOMUTANLIĞI(YOZGAT)İÇİŞLERİ BAKANLIĞIJANDARMAGENELKOMUTANLIĞI

5 KISIM97KALEMARAÇYEDEKPARÇAALIMİŞİİLJANDARMAKOMUTANLIĞI(YOZGAT)İÇİŞLERİ BAKANLIĞIJANDARMAGENELKOMUTANLIĞI

 

 

 

5Kısım97KalemAraçYedekParçaAlımİşialımı4734sayılıKamuİhaleKanununun19uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecektir.İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:İhaleKayıtNumarası:2019/4362851-İdarenina)Adresi:İLJANDARMA KOMUTANLIĞI MERKEZ/YOZGAT 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGATb)Telefonvefaks numarası:3542121042-3542176199c)ElektronikPostaAdresi:muhammedarikan@jandarma.gov.tr ç)İhaledokümanınıngörülebileceğiinternetadresi(varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhalekonusumalına) Niteliği,türüvemiktarı:5Kısım97KalemAraçYedekParçaAlımİşialınacakolupİşinSüresi10takvimgünüdür.AyrıntılıbilgiyeEKAP’tayeralanihaledokümanıiçindebulunanidarişartnamedenulaşılabilir.b)Teslimyeri:FatihMah.RızaKayaalpCad.İlJandarmaKomutanlığıBirlikMalSaymanlığıDeposuMerkez/YOZGATc)Teslimtarihi:SÖZLEŞMENİNİMZALANMASINITAKİPEDENGÜNDENİTİBARENİŞEBAŞLANACAKTIR.3ihalenina)Yapılacağıyer:YOZGATİLJANDARMAKOMUTANLIĞIİHALEKOMİSYONBAŞKANLIĞIFATİHMAHALLESIPOLİSOKULUALTI66100MERKEZ/YOZGATb)Tarihivesaati:19.09.201910:004.İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:4.1.İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:4.1.2.Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenimzabeyannamesiveyaimzasirküleri;4.1.2.1.Gerçekkişiolmasıhalinde,notertasdikliimzabeyannamesi,4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindekigörevlileribelirtensondurumugösterirTicaretSicilGazetesi,bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde,bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,4.1.3.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.4.1.4.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat4.1.5İhalekonusu alımıntamamıveyabirkısmıaltyüklenicilereyaptırılamaz. 4.2.Ekonomikvemaliyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:İdaretarafındanekonomikvemaliyeterliğeilişkinkriterbelirtilmemiştir.4.3.MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımasıgerekenkriterler:İdaretarafındanmeslekiveteknikyeterliğeilişkinkriterbelirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi:7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI FATİH MAHALLESI POLİS OKULU ALTI 66100 MERKEZ / YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 


 

Kaynak: Editör:
Etiketler: 5, KISIM97KALEMARAÇYEDEKPARÇAALIMİŞİİLJANDARMAKOMUTANLIĞI(YOZGAT)İÇİŞLERİ, BAKANLIĞIJANDARMAGENELKOMUTANLIĞI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort