301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
28 Kasım 2018 - Çarşamba 17:52
 
42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
70
RESMİ İLAN Haberi
42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ  AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

42 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

42 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/614470

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karatepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Yeni Valilik Binası Kat 4 MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542121047 - 3542125505

c) Elektronik Posta Adresi

:

yozgat@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

42 Kalem Genel Temizlik Malzemesi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2. Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 3. Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğü 4. Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Mal teslimi; sözleşme imzalandıktan 10 gün içerisinde idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüklerin temizlik malzemesi ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda yapılacaktır .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Valilik Hizmet Binası Kat:4 Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (İdari ve Mali Hizmetler Birimi) Merkez / Yozgat

b) Tarihi ve saati

:

07.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Valilik Hizmet Binası Kat:4 Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (İdari ve Mali Hizmetler Birimi) Merkez / Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Çocuk Destek Merkezi - Yozgat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Alparslan Türkeş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Esenli Bilal Şahin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: 42, KALEM, TEMİZLİK, MALZEMESİ, , AİLE, ÇALIŞMA, VE, SOSYAL, HİZMETLER, İL, MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE,, ÇALIŞMA, VE, SOSYAL, HİZMETLER, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort