Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
16 Temmuz 2018 - Pazartesi 16:38
 
RESMİ İLAN Haberi

                                                                                                                                                                                                                                               

 

   

 

       YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İL  ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Sorgun İlçe Merkezi, Yenimahalle 104 ada 4 parsel numarasında kayıtlı  (işhanı binası ve arsası)  taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü”  ile satılacaktır.

  1. İhaleye çıkartılan taşınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

 

     TAŞINMAZ :        ALANI :            MUH.BEDELİ :      GEÇ. TEMİNAT:       GÜN/SAATİ:

   Sorgun Yenimahalle

     104 ada 4 parsel          653,86 m²        2.800.000,00-TL         84.000,00-TL        30.07.2018/10.30

        

 

  1. Söz konusu taşınmazın satış ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl  Encümeni toplantı salonunda İl  Encümenince yapılacaktır.
  2. İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
  3. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanunu hükümleri uygulanır.
  4. Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve  uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

 

6-           İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

  1. Gerçek kişiler için;

  -İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

       -T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

       - Noter Tasdikli imza sirküsü

b)  Tüzel  kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2018  yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

   - Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

        - İmza sirküleri,

        - Yukarıda  b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.

  c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli            vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının  parsel numarası, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık  sözleşmesi,

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,

        d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedelin  3 oranında Geçici teminatı TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu,

 

f)  İhalesine girilecek taşınmaza ait her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz,

               g)  İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu,

h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır).   

7-Taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye girebilmek için şartnamenin satın alınması şarttır.

 

 

 

 

 

 

8-Taşınmazın ihalesine katılmak isteyen istekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmaz bilgilerini yazacaktır.

 

  1. İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazacaktır. Daha sonra yine zarf üzerine “TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu dış zarf  içerisine koyacak ve ihalesine girilecek taşınmazın ihale gün ve saatine kadar imza karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl  Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
  2. İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu dış zarf ile teklif mektubu zarfını imzalayacak veya kaşeleyecektir.

9- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İl Encümen Başkanlığı’na ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Fax, telgraf ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Keyfiyet ilan olunur.

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort